Vraag en antwoord over corona en het amateurvoetbal

Deelacties:

Er is ondertussen al ruimschoots aandacht besteed aan het stilleggen van het amateurvoetbal. Toch zijn er altijd nog vragen over de regels voor de komende vier weken. De KNVB heeft een lijst samengesteld. 

Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen zijn ingegaan vanaf woensdag 14 oktober 22:00u en gelden vooralsnog voor de komende vier weken. Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen:

>Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd.
>Volwassenen (18 +) mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand.
>Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
>Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
>Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Vraag en antwoord
Waarom mogen er geen officiële wedstrijden gespeeld worden in het amateurvoetbal?
Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Om dit te beperken is door de overheid besloten om voorlopig alle amateurwedstrijden stil te leggen.

Wat gebeurt er met de wedstrijden die nu niet gespeeld worden en welke scenario’s zijn er voor het moment dat de competitie weer hervat kan worden?
Er wordt op dit moment gewerkt aan diverse scenario’s voor het moment dat de amateurcompetities weer kunnen worden hervat. Deze scenario’s worden binnen drie weken verder gecommuniceerd.

Mogen jeugdteams onderling wedstrijden spelen tegen andere teams van de eigen vereniging?
Ja, jeugd mag onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.

Hoe moeten de leeftijdsgrenzen worden geïnterpreteerd voor het voetbal?
In afstemming met NOC*NSF is bepaald dat spelers in de teams binnen de jeugdcompetities (t/m O19), mogen sporten in teamverband en onderlinge trainingswedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club.
De ter plekke geldende lokale noodverordening en gemeentelijke bepalingen blijven altijd leidend.

Mogen volwassenen (18 +) in meerdere groepjes van vier tegelijk trainen op één veld?
Ja, zorg er wel voor dat de groepen van vier spelers zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en dat de onderlinge 1,5 meter afstand altijd in acht wordt genomen. Zorg er ook voor dat duidelijk herkenbaar is bij welk groepje iedere speler hoort. De trainer wordt niet gerekend tot het viertal.

Mogen spelers van ‘samenwerkende jeugdteams’ (ST of SJO) wel trainen, ook als ze hiervoor naar de andere (samenwerkende) vereniging moeten?
Ja, jeugd mag blijven trainen volgens de geldende richtlijnen ook als ze in dit geval naar de ‘samenwerkende’ vereniging moeten.

Is het toegestaan om de kleedkamer te gebruiken voor het (droog) wegleggen van spullen of gebruik van het toilet?
Om te voorkomen dat het in nauwe gangen en ruimtes druk wordt is het niet toegestaan om spullen (droog) weg te leggen in de kleedkamers. Indien het toilet zich bevindt in de kleedkamer mag de kleedkamer wel van het slot om gebruik te maken van het toilet. Voorkom hierbij altijd drukte.

Wat moet ik doen als mijn vereniging als gevolg van deze nieuwe maatregelen in financiële problemen komt?
Neem hiervoor contact op met de Verenigingsadviseur in jouw regio. Hij/zij kan jouw vereniging helpen met het in kaart brengen van mogelijke (financiële) ondersteuning.

Wat is het maximum aantal toegestane trainers/begeleiders voor een jeugdteam?
Hiervoor geldt geen maximum aantal. Houd hiervoor de gebruikelijke samenstelling van jouw team aan en zoek niet onnodig de ‘randen’ van de richtlijnen op.

Mijn vereniging is actief in een grensregio. Mogen wij wedstrijden spelen in Duitsland en/of België waar dit nog wel is toegestaan?
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor België een oranje-reisadvies afgekondigd wat inhoudt dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Voor Nederlanders die naar Duitsland gaan gelden ook diverse test- en quarantainemaatregelen vanuit de Duitse overheid.
Daarnaast zijn de maatregelen die zijn afgekondigd door het kabinet bedoeld om het aantal extra reisbewegingen en sociale contacten te beperken. Om die redenen raden wij dringend af om wedstrijden over de grens te spelen.

Wordt de herindeling van het 4-fasenvoetbal nog wel gepubliceerd?
De herindeling van het 4-fasenvoetbal wordt vooralsnog op 1 november gepubliceerd.

Waarom mag er geen publiek meer aanwezig zijn bij trainingen/wedstrijden?
Vanwege de zorgwekkende landelijke besmettingscijfers heeft de overheid besloten dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.

Mogen ouders naar trainingen van kinderen komen kijken?
Nee, toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie. Het doel van de overheidsmaatregelen is om de trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders.

Wie is er wel welkom op de sportaccommodatie?
Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de trainingen.

Mogen er bij spelers met een beperking wel ouders/begeleiding aanwezig zijn?
Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.

Voor welke (niet horeca) activiteiten kunnen verenigingen de sportkantine wel gebruiken?
Is het toegestaan om een consumptie aan te bieden aan vrijwilligers?

Zijn er financiële regelingen waar ik als amateurclub gebruik van kan maken vanwege de inkomsten die wegvallen door de coronamaatregelen?
Vanuit de overheid zijn er de afgelopen maanden diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. Met behulp van deze regelingen kunnen amateursportorganisaties (een deel van) de financiële schade opvangen die ze hebben opgelopen n.a.v. de coronamaatregelen.
Daarnaast gaan we samen met NOC*NSF met de overheid in gesprek over de benodigde compensatie voor onze verenigingen. We gaan in dat overleg na of het derde steunpakket voldoende zal zijn voor de sportwereld, of dat er extra steun nodig is voor verenigingen.

Gaan KNVB-opleidingen bij verenigingen door?
Ja, over het algemeen gaan deze wel door maar alleen op een buitenlocatie en volgens de geldende richtlijnen. Een opleiding die plaatsvindt bij een vereniging wordt altijd in onderling overleg met de vereniging afgestemd.

VELD- EN ZAALVOETBAL ALGEMEEN

Is het veilig en verantwoord om weer te gaan voetballen?
De Rijksoverheid bepaalt – na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM – wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen. Zij hebben bepaald dat contactsporten sinds 1 juli weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de ‘basisregels’, zoals het onderling 1,5 meter afstand houden. Deze eisen hebben wij middels uitvoerige protocollen vertaald naar de praktijk. De betreffende gemeente ziet er ook nog op toe dat de complexen ‘coronaproof’ zijn en blijven.

Wie is verantwoordelijk voor de handhaving op de coronamaatregelen bij verenigingen?
In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor een ‘corona-coördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5m niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?
In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Komt een team na het bron- en contactonderzoek in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden? Volg dan de stappen uit onderstaand stappenplan.

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen?
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes ook op sportparken/in de sporthal?
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapjes te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Het mondkapje hoeft niet te worden gedragen tijdens de sportbeoefening. Wel is het dringende advies het te dragen in de hal, kleedkamers en andere binnenruimtes. Een club/beheerder van de sportaccommodatie bepaalt zelf of dit verplicht is of niet.

Hoe ga je om met spelers die terugkeren uit of woonachtig zijn in 'oranje' gebieden?
De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied 10 dagen in quarantaine dient te gaan. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Mocht een team door het quarantaineadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar een training?
Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.

Wat doet de KNVB als verenigingen geen voorzorgsmaatregelen nemen?
We proberen zo veel mogelijk informatie en tips aan te reiken om verenigingen te helpen de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Alle informatie is gebundeld op www.knvb.nl/coronavirus. Als we signalen ontvangen dat er bij verenigingen niet (voldoende) juiste maatregelen zijn genomen, nemen we contact op met de betreffende vereniging om te overleggen waar we ze mee kunnen helpen. Het opleggen van sancties vanwege het overtreden van de wettelijke voorschriften, wordt gedaan door de instanties en (lokale) autoriteiten die daartoe bevoegd zijn.

Hoe kan ik de GGD bereiken in het weekend?
Iedere GGD heeft een telefoonnummer rondom infectiebestrijding wat 24-7 bereikbaar is. Dat nummer is op de website van de betreffende GGD te vinden.

Is het toegestaan een Algemene Ledenvergadering (ALV) digitaal te organiseren?
Door de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ is het mogelijk om een digitale ledenvergadering te organiseren, zodat leden niet fysiek bij elkaar hoeven te komen om bepaalde besluiten te nemen. Deze wet is inmiddels verlengd tot 1 december. Daarnaast heeft de overheid aangekondigd dat het vervallen/niet verlengen van deze wet telkens minimaal twee maanden van tevoren wordt aangekondigd. Zonder tegenbericht kan je er dus vanuit gaan dat de wet nog minimaal twee maanden van toepassing is.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren op mijn club wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?
Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

 

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?