Perscommuniqué VV Geldrop over incident stafleden selectie

Deelacties:

Amateurvoetbaleindhoven heeft een perscommuniqué ontvangen van het bestuur van VV Geldrop over het incident tussen twee leden van de technische staf.

‘Naar aanleiding van het incident dat op 19 mei plaatsvond tussen een tweetal leden van de technische staf van de selectie van onze club zijn op 20 mei enkele disciplinaire maatregelen getroffen. Daarbij is afgesproken dat na afloop van het tijdsbestek waarop de betreffende maatregelen betrekking hadden, bezien zou worden door het bestuur hoe verder gehandeld zou moeten worden met het oog op het nieuwe voetbalseizoen 2022-2023 en welke aanvullende randvoorwaarden daar dan eventueel bij opgelegd zouden moeten worden.

Voorop gesteld dat het bestuur de gebeurtenis op zich onacceptabel acht, heeft het bestuur in de laatste weken, voor zover mogelijk, een inventarisatie gemaakt van de oorzaken, redenen, handelswijzen, achtergronden, beweegredenen et cetera die mogelijkerwijze hebben geleid tot het betreffende incident. Daarnaast zijn we als club zeer verbolgen dat dit incident door het Eindhovens Dagblad naar buiten is gebracht, dit met naam en toenaam. Personen in kwestie worden op deze manier geschaad. Het is onverantwoord om op deze wijze te communiceren naar de buitenwereld.

Primair
Het bestuur heeft op de eerste plaats diverse gesprekken gevoerd met de rechtstreeks betrokkenen, maar ook met andere belanghebbenden, onder wie overige stafleden. Een en ander heeft ertoe geleid dat het bestuur, op basis van alle verkregen informatie en ingebrachte verklaringen, een besluit heeft genomen over hoe nu verder.

Daarbij wordt opgemerkt dat een nadrukkelijke overweging is geweest het uitgangspunt dat het belang van de club in het algemeen primair centraal staat. Er gaat geen enkel individueel belang boven dat van VV Geldrop. In de gehele kwestie heeft zich een aantal opties aangediend, die allen afzonderlijk door het bestuur zijn gewogen en beoordeeld. Bij al deze opties is bezien wat de consequenties kunnen zijn voor het belang van de club in het algemeen en die van de mannenselectie in het bijzonder. Uiteraard is ook uitgebreid stilgestaan bij de individuele belangen van de beide betrokken stafleden.

Alles overwegende is het bestuur tot de conclusie gekomen dat voor de volstrekt foutieve handelwijze in dit incident geboet is door betrokkene en dat er geen aanvullende disciplinaire maatregelen getroffen hoeven te worden. Wat het bestuur betreft, kunnen de vóór het incident gemaakte werkafspraken met betrekking tot de mannenselectie verder worden toegepast en uitgevoerd. Naar de mening van het bestuur is daar draagvlak voor, hoewel er natuurlijk wèl heel nadrukkelijk nadere afspraken gemaakt moeten worden over de concrete invulling van de randvoorwaarden waaronder op zakelijke wijze in het nieuwe seizoen met elkaar omgegaan moet worden door de stafleden onderling. Incidenten als de onderhavige zullen op geen enkele wijze meer getolereerd worden, dat moge duidelijk zijn.

Wij hopen met dit besluit een solide basis te hebben gecreëerd voor een succesvol voetbalseizoen 2022-2023. Het bestuur doet hierbij een dringend beroep op alle stafleden, de gehele spelersgroep van 1 en 2, verdere begeleiding, etc om in deze een coöperatieve houding aan te nemen en een dikke streep te zetten door het incident. Het vizier moet naar de mening van het bestuur op een, naar wordt aangenomen, succesvol nieuw voetbalseizoen.’

Voorzitter Peter Verstraaten
Namens het bestuur VV Geldrop

© 2022 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.